OZ EnviArch
Ciele združenia:
- podpora rozvoja a sprístupňovania územných plánov v digitálnej forme medzi občanmi Slovenskej republiky a samosprávou
- Podpora vývoja a rozvoja technológií a elektronických informačných systémov súvisiacich a podporujúcich uvedený cieľ
- Podpora výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia, prostredníctvom územných plánov
- Osvetová činnosť v oblasti výstavby nízkooenergetických a pasívnych budov
- Podpora a rozvoj výstavby nízkooenergetických a pasívnych budov
- Podpora výchovy k ochrane životného prostredia prostredníctvom nízkooenergetických a pasívnych budov